Asukastyytyväisyys kuvituskuva

[ Haso tiedottaa ]
Hason vuosittainen asukastyytyväisyyskysely toteutettiin marras–joulukuussa 2022. Tuloksissa on nähtävissä lievää laskua edelliseen vuoteen verrattuna, mutta asukkaat ovat edelleen hyvin halukkaita suosittelemaan Haso-kodeissa asumista.

Haso-kodeissa viihdytään

Vuoden 2021 kyselyssä Hasolla asumisen suositteluhalukkuudesta kertova NPS-luku* nousi ennätyksellisen korkealle tasolle (65). Vuonna 2022 suositteluhalukkuus laski tasolle 52, mitä voidaan kuitenkin edelleen pitää erinomaisena.

Erityisen hyvät arviot Haso-asukkaat ovat perinteisesti antaneet asunnon sijainnille, asunnossa viihtymiselle ja yleiselle järjestykselle asuintaloissa, jotka saivat myös vuonna 2022 keskiarvoksi yli 4 (asteikolla 1–5).

Isännöintiä ja huoltoa arvioidaan aikaisempaa kriittisemmin

Hason isännöintitoimisto vaihtui vuodenvaihteessa. Tämän tutkimuksen isännöintiä koskevat tulokset koskevat siis vuoden 2022 loppuun isännöintipalveluita tarjonnutta Kiinteistötahkolaa.

Isännöintipalveluita arvioitiin kyselyssä aikaisempaa kriittisemmin. Kaikkien isännöintiä koskevien kysymysten summamuuttuja on nyt 3,04 (edellisenä vuotena 3,15). Kokonaistyytyväisyyttä arvioitaessa tyytyväisyys oli pysynyt edellisvuoden tasolla (3,24). Parhaan arvion isännöintitoimisto sai palvelusta vastike- ja muissa maksuasioissa (3,62).

Huollon arvoissa näkyi myös lievää laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Huollon kaikkien väittämien summamuuttuja oli viime vuoden tutkimuksessa 3,40, kun se edellisenä vuonna oli 3,56. Tyytyväisimpiä Hason asukkaat ovat huoltohenkilökunnan asiakaspalveluun (3,81).

Tyytyväisyys siivoukseen on osin parantunut

Siivoukseen Hason asukkaat ovat yhtä tyytyväisiä kuin edellisenäkin vuonna. Siivouksen asiakaspalvelusta ja talosaunojen ja rappukäytävän siivouksesta asukkaat ovat antaneet edellisvuotta parempia arvosanoja. Siivouksen kaikkien väittämien summamuuttuja oli viime vuoden tutkimuksessa 3,41, kun se edellisenä vuonna oli 3,42.

Haso kilpailuttaa siivouspalvelunsa vuoden 2023 aikana. Siivouksen kilpailutuksessa huomioidaan mm. kyselyissä esiin nousseita kehitystarpeita.

Viestintää kehitetään asukkaita kuunnellen

Hason viestintään ollaan tyytyväisiä ja osin tulokset ovat hiukan edellisvuotta parempia. Valtaosa kyselyyn vastanneista toivoo viestintää niin paperitiedotteiden ja sähköisen uutiskirjeen kuin verkkosivujenkin kautta. Sähköistä viestintää toivotaan aikaisempaa enemmän.

Haso on uudistamassa verkkosivujaan vuoden 2023 aikana. Myös uutiskirje uudistuu vuoden loppuun mennessä ja se ilmestyy tänä vuonna useammin kuin aikaisemmin. Sähköistä viestintää lisätään myös tänä vuonna käyttöön otettavan asukassivuston myötä. Sähköinen viestintä ei täysin korvaa paperiviestintää, joten jatkossakin tärkeimmät uutiset viestitään kohteen ilmoitustaululla tai kotiin jaettavalla tiedotteella.

.........

Tietoa tutkimuksesta

  • Tutkimuskysely lähetettiin postitse marraskuun lopulla satunnaisotannalla valituille 1 000 Haso-taloudelle ja lisäksi kaikille asukkaille tarjottiin mahdollisuus vastata kyselyyn verkossa avoimen linkin kautta.
  • Kutsutuista vastaajista kyselyyn vastasi 354 (vastausprosentti 35,4 %) ja avoimen linkin kautta vastauksia kertyi 694.
  • Lisäksi avoimien palautteiden kautta saatiin runsaasti tietoa ja ehdotuksia toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi.
  • Tutkimuksen toteutti riippumaton tutkimustoimisto Feelback Oy.
  • Vastaajien kesken arvottiin kolme 50 € lahjakorttia Stockmannille. Voittajille on ilmoitettu erikseen. Tänä vuonna onnelliset voittajat asuvat kohteissa Capellan puistotie 2, Gunillantie 8c ja Iiluodontie 6.

Suuri kiitos kaikille vastaajille!

Asukastyytyväisyyskyselyn raporttiin voi tutustua täällä 
(PDF-tiedosto aukeaa omaan selainikkunaan)

  • *NPS-luku mittaa asukkaiden suositteluhalukkuutta kysymyksellä ”Kuinka todennäköisesti suosittelisitte asumista Hason asunnoissa?”. Tulokset esitetään prosenttijakaumana, jossa arvostelijoiden (vastannut 0–6) prosenttiosuus vähennetään suosittelijoiden (vastannut 9–10) prosenttiosuudesta. Tuloksen vaihteluväli on siis -100 … +100. Yleisesti yli 40 menevää NPS-lukua pidetään erinomaisena.